Toepassing algemene voorwaarden

Het bezoeken en bekijken van deze site valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze site te bezoeken en te bekijken accepteert u de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting. Bijzondere voorwaarden, opgenomen in overeenkomsten gesloten tussen mijnpcrtest en de patiënt, primeren, ingeval van tegenstrijdigheid, op de bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeacht de datum van sluiting van de overeenkomst.

Doel van de website

Het doel van deze website is om zo transparant en duidelijk mogelijk informatie te verschaffen omtrent de diensten die mijnpcrtest verstrekt. Daarnaast kan de patiënt op een snelle en eenvoudige manier een afspraak vastleggen.

Gebruik van de website

We proberen de informatie steeds zo correct, nauwkeurig en duidelijk mogelijk te communiceren. Ondanks de grote zorg die wordt besteed aan deze site kan mijnpcrtest in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, voor de inhoud, de raadpleging of het gebruik van deze site. Omdat de informatie algemeen is en dus niet specifiek geënt is op een persoon of entiteit, mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwd worden.

Definitieve totstandkoming van een afspraak

Een “patiënt” is elke natuurlijke of rechtspersoon die door handelingen een overeenkomst zoals boven genoemd met mijnpcrtest is bekomen.Alle mogelijke overeenkomsten met mijnpcrtest zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de ‘aanvaarding’ door de patiënt. De overeenkomst komt tot stand wanneer de bevestigingsmail verzonden is naar het e-mail adres dat de patiënt heeft opgegeven. Eenmaal zoals boven vernoemd een afspraak tot stand is gekomen is de afspraak definitief.

Betaling

De betaling van de geboekte afspraak via deze website (www.mijnpcrtest.be​) wordt ter plaatse of via de website uitgevoerd. De diensten kunnen contant of via bancontact worden afgerekend ter plaatse en via bancontact op de website. Bij niet-betaling is de bevoegde rechtbank bevoegd de uitvoering van de afspraak tussen mijnpcrtest en de patiënt beslechten.

Klachten

mijnpcrtest hecht het grootste balang aan het zorgvuldig behandelen van klachten van de patiënt over welk aspect van de medisch-analytische dienstverlening dan ook. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan mijnpcrtest te worden bezorgd binnen een termijn van 8 kalenderdagen na de datum van de geboekte afspraak.

Aansprakelijkheid

Mijnpcrtest verbindt zich ertoe alle te verstrekken activiteiten met zorg uit te voeren. Mijnpcrtest is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de patiënt. Mijnpcrtest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schuld en fout tenzij er sprake is van opzet of grove schuldDe aansprakelijkheid van mijnpcrtest is beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de patiënt betaalde prijs, ofwel het opnieuw verstrekken van de activiteit, naar keuze van mijnpcrtest. Wat de activiteiten afkomstig van derden betreft, is mijnpcrtest niet aansprakelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van onze sites, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan mijnpcrtest.

Verwerking persoonsgegevens

Wij vragen alleen om persoonsgegevens als wij die echt nodig hebben om de professioneleactiviteit te kunnen verstrekken. We verzamelen ze op een eerlijke en wettige manier, met uw medeweten en toestemming. We laten u ook weten waarom we ze verzamelen en hoe ze zullen worden gebruikt. Hiervoor verwijzen we naar onze privacy policy

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan Belgische recht; voor het beslechten van geschillen is uitsluitend de rechter te Antwerpen bevoegd.