Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden:

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met SRL ALAIN GEMAYEL,​Kattendijkdok-Oostkaai, 60​, 2000 Antwerpen, BTW BE 0739.771.290​.

1.2. Door het boeken van een afspraak erkent de klant de algemene voorwaarden van SRL ALAIN GEMAYEL te kennen en te aanvaarden.

1.3. Bijzondere voorwaarden, opgenomen in overeenkomsten gesloten tussen SRL ALAIN GEMAYEL en de klant, primeren, ingeval van tegenstrijdigheid, op de bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeacht de datum van sluiting van de overeenkomst.

Artikel 2. Aanbiedingen en definitieve totstandkoming van een afspraak en verbintenis

2.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van SRL ALAIN GEMAYEL zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de orderbevestiging per e-mail verzonden is naar het adres dat de klant heeft opgegeven. Elke bestelling of orderbevestiging, verbindt de klant. De overeenkomst kan door SRL ALAIN GEMAYEL herroepen worden indien de klant niet aan de algemene voorwaarden voldoet.

2.2 De overeenkomst is dus bindend in de vorm van elektronische communicatie. Het ontbreken van een handtekening doet niets af van de verbintenis. Een “klant” is elke natuurlijke of rechtspersoon die door handelingen een overeenkomst zoals boven genoemd met SRL ALAIN GEMAYEL is bekomen.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling:

3.1. Eenmaal zoals boven vernoemd een verbintenis tot stand is gekomen is de verbintenis definitief. De klant kan annuleren maar zijn of haar boeking zal verrekend worden.

Artikel 4. Datum en tijd:

4.1. De datum en tijdstip van de afspraak wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt SRL ALAIN GEMAYEL niet. Vertraging in het uitvoeren van onze diensten geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5. Risico:

5.1. Het risico van verlies of beschadiging van materiaal van de klant bij bezoek aan SRL ALAIN GEMAYEL wordt gedragen door de klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten:

6.1. De betaling van de bestelling via deze website (​www.mijnpcrtest.be​) wordt ter plaatse uitgevoerd. De diensten kunnen contant of via bancontact worden afgerekend ter plaatse. August Michielsstraat, 1, 2000 Antwerpen​. Betalingen worden onmiddellijk uitgevoerd alvorens de diensten worden uitgevoerd. Bij niet-betaling de bevoegde rechtbank bevoegd voor de maatschappelijke zetel van SRL ALAIN GEMAYEL de uitvoering van deze overeenkomst beslechten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

6.2. Indien de klant niet overgaat tot betaling van de diensten op het moment van zijn boeking dan is hij, van rechtswege, aan SRL ALAIN GEMAYEL een nalatigheidsintrest verschuldigd berekend conform de wet van 02.08.2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het bedrag met een minimum van 125 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt SRL ALAIN GEMAYEL zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant het vervallen bedrag heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar en doet elke betalingsmodaliteit vervallen.

6.3. Indien de klant diensten bestelt die door Budddii BV afgerekend moeten worden in andere valuta dan in Euro, is het wisselkoersrisico steeds ten laste van de klant.

Artikel 7. Klachten – protest van de factuur:

7.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan SRL ALAIN GEMAYEL te worden bezorgd binnen een termijn van 8 kalenderdagen na de afgesproken en geboekte dienstverlening. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na uitvoering van de diensten. Met betrekking tot de betaling begint de termijn op de dag van betaling (in dit geval het moment dat de diensten worden uitgevoerd). Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid – Algemeen:

8.1. SRL ALAIN GEMAYEL verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. SRL ALAIN GEMAYEL is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

8.2. SRL ALAIN GEMAYEL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schuld en fout tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. SRL ALAIN GEMAYEL zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld lichte bijwerkingen welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van SRL ALAIN GEMAYEL of een aangestelde.

8.3. De aansprakelijkheid van SRL ALAIN GEMAYEL met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van SRL ALAIN GEMAYEL. De totale aansprakelijkheid van SRL ALAIN GEMAYEL , zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan SRL ALAIN GEMAYEL werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

8.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt SRL ALAIN GEMAYEL geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

8.5. SRL ALAIN GEMAYEL garandeert op geen enkele wijze een foutloze werking van de gebruikte apparatuur voor het verlenen van de diensten. SRL ALAIN GEMAYEL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit een eventuele foutieve of onderbroken werking van een gebruikt apparatuur.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten:

9.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s.

Artikel 10. Uitvoering van de diensten:

10.1.1. In het algemeen is SRL ALAIN GEMAYEL bij het uitvoeren van de diensten slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

10.1.4. De door SRL ALAIN GEMAYEL verstrekte diensten kunnen steeds gebruikt worden als referentie bij derden en op de eigen website van SRL ALAIN GEMAYEL en met SRL ALAIN GEMAYEL verbonden ondernemingen.

10.2. Hostingdiensten en domeinnamen

10.2.1. Voor de hosting en domeinnamen werkt SRL ALAIN GEMAYEL samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. De klant begrijpt en aanvaardt dat er zich tijdelijke onderbrekingen van om het even welke internetdiensten kunnen voordoen en dat de garantie van het percentage uptime door de hoster vastgelegd en nagestreefd wordt en niet door SRL ALAIN GEMAYEL zelf. In geen geval zal SRL ALAIN GEMAYEL aansprakelijk gesteld kunnen worden voor mogelijke schade die door dergelijke onderbrekingen zou kunnen worden veroorzaakt. Evenmin zullen dergelijke onderbrekingen recht geven op enige vorm van compensatie in hoofde van de klant.

Artikel 13. Verwerking persoonsgegevens:

13.1. Wij vragen alleen om persoonsgegevens als wij die echt nodig hebben om u een dienst te kunnen leveren. We verzamelen ze op een eerlijke en wettige manier, met uw medeweten en toestemming. We laten u ook weten waarom we ze verzamelen en hoe ze zullen worden gebruikt. Hiervoor verwijzen we naar onze privacy policy

Klantengegevens zullen in elk geval na een termijn van twee jaar na de beëindiging van de overeenkomst uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

Artikel 14.

Overmacht: 14.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover SRL ALAIN GEMAYEL geen controle heeft, bevrijden SRL ALAIN GEMAYEL, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 15.

Nietigheid: 15.1. Indien één der artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zou blijken te zijn dan stemmen partijen er mee in deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling dewelke zo nauw als mogelijk aansluit bij de bedoeling en de draagwijdte van de nietige bepaling. Deze vervangende bepaling zal alsdan toepassing vinden.

Artikel 16.

Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank: 16.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van SRL ALAIN GEMAYEL. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/ of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank bevoegd voor de maatschappelijke zetel van SRL ALAIN GEMAYEL.