Privacy verklaring

Mijnpcrtest hecht het grootste belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel en alleen wanneer dit in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wettelijke voorschriften. Daarnaast is ook de AVG of Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing op deze privacyverklaring

Met deze Privacyverklaring willen we u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door mijnpcrtest. Wij streven er altijd naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. In uitzonderlijke gevallen kan deze privacyverklaring in de worden aangepast. Dit gebeurt enkel indien noodzakelijk en iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van mijnpcrtest.

  • Kattendijkdok-Oostkaai, 60
  • 2000 Antwerpen
  • België
  • Mobiel: +32 (0)471 85 33 76
  • E-mail: info@mypcrtest.be
  • Website: https://mijnpcrtest.be
Definities

Privacywet: wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. AGV: Algemene Verordening Gegevensbescherming: Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Patient: Elke natuurlijke persoon ten aanzien van wie onze activiteiten worden vestrekt.Derden: Iedere natuurlijke persoon of instantie die niet onder de definitie patient en mijnpcrtest vallen.

Welke gegevens verzamelen we?

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt: De identificatiegegevens van de personen die een testafspraak maken: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum, rijksregisternummer, paspoortnummer, geboorteland, telefoonnummer, e-mail adres en transactiegegevens. Alle gegevens die u vrijwillig aan ons overmaakt wanneer u bijvoorbeeld contact met ons opneemt.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens

Mijnpcrtest stelt alles in het werk om uw privacy te kunnen garanderen. Vanuit deze optiek geven wij prioriteit aan de confidentialiteit en integriteit van uw persoonsgegevens Daarnaast is de toegang tot uw persoonsgegevens strikt beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de betrokken verwerkingsprocessen om onze hierboven beschreven doeleinden te realiseren.

We verzekeren u dat wij enkel samenwerken met derden indien hoogstnodig en dat wij er steeds op toezien dat ook zij hoogste prioriteit geven aan het beschermen van uw privacy.

Gegevensuitwisseling met derden

In bepaalde gevallen zal mijnpcrtest uw persoonsgegevens moeten overmaken aan derden. Deze gevallen worden hieronder beschreven. Buiten deze gevallen zullen uw persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan derden, behalve mits uw toestemming of wanneer dit anderszins wettelijk verplicht zou zijn of na anonimisering. Andere laboratoria:Mijnpcrtest kan de identificatie- en medische persoonsgegevens van patiënten, alsook de identificatiegegevens van artsen eveneens doorgeven aan andere laboratoria voor zover de doorgifte van deze persoonsgegevens nodig is in het kader van de testing doeleinden ten aanzien van de patiënt bij het inschakelen van externe laboratoria zal het extern laboratorium volledig zelf verantwoordelijk worden voor de verwerking van uw persoonsgegevens zodra deze gegevens zich onder het beheer van dit extern laboratorium bevinden. Voor verzoeken of vragen over uw persoonsgegevens zullen wij u in dat geval doorverwijzen naar dit extern laboratorium; Overheidsdiensten: Mutualiteit Mijnpcrtest kan (en moet in bepaalde gevallen) de identificatiegegevens van patiënten doorgeven aan de mutualiteit van de patiënt voor zover dit overeenkomstig de toepasselijke socialezekerheidsregelgeving (artikel 6, lid 1(b) en artikel 9, lid 2(b) AVG) nodig is in het kader van de terugbetaling van verstrekte diensten.

Bij mogelijke schending van uw privacy staat het u vrij een klacht in te dienen bij: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel. 02 274 48 00 Fax. 02 274 48 35 E-mail: commission@privacycommission.be

Wat zijn uw privacy-rechten

Recht op inzage: u heeft het recht om op ieder ogenblik uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dit het geval is, de nodige informatie hierover te verkrijgen; Recht op rectificatie: u heeft het recht om onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten; Recht op vergetelheid: u heeft onder bepaalde voorwaarden, en zonder onredelijke vertraging, het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen; Recht op verwerkingsbeperking: u heeft onder bepaalde voorwaarden het recht op beperking van verwerking te verkrijgen; Recht op overdracht van gegevens: u heeft het recht om uw persoonsgegevens in een leesbaar formaat te recupereren; Recht van bezwaar: u heeft het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt deze privacy-rechten gratis uitoefenen, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is vanwege het repetitieve karakter. Bij uw aanvraag tot het uitvoeren van uw privacy-rechten, gaan wij steeds over tot verificatie van uw identiteit om te verzekeren dat enkel u in aanraking komt met uw persoonsgegevens.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw gegevens enkel voor de hierboven vermelde doeleinden en enkel voor de tijd die nodig is om die doeleinden te verwezenlijken, rekening houdende met de wettelijke bewaartermijnen. Hoe kan u mijnpcrtest contacteren?Voor meer informatie over dit privacy-beleid, het uitvoeren van uw rechten of voor klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u best contact op met onze Data Protection Officer (DPO): Via mail: dpo@mypcrtest.be Telefonisch: +32 (0)471 85 33 76 U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, per brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, via mail naar contact@apd-gba.be of telefonisch op het nummer 02/274.48.00.