Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is het beleid van mijnpcrtest (SRL ALAIN GEMAYEL) om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die wij van u kunnen verzamelen via onze website, http://mijnpcrtest.be en andere sites die wij bezitten en beheren.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

  • Kattendijkdok-Oostkaai, 60
  • 2000 Antwerpen
  • België
  • Mobiel: +32 (0)471 85 33 76
  • E-mail: info@mypcrtest.be
  • Website: https://mijnpcrtest.be
Persoonsgegevens

Naargelang uw relatie tot onze instantie, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (paspoortnummer, rijksregisternummer, naam, adres, e-mail, telefoon-en gsm-nummer). Wij vertrouwen u erop dat deze gegevens juist zijn. Het meedelen van uw gegevens is niet verplicht, maar het verlenen van onze diensten is onmogelijk wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking van deze gegevens.

Klantgevens

In het kader van het relevant uitvoeren van onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de gegevens zoals hierboven vermeld van onze klanten. Dit voor verschillende doeleinden.De uitvoering van activiteiten t.a.v. onze klanten, het beheer van onze klanten en directe marketingactiviteiten zoals het toesturen van commerciële informatie. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

Duur van de verwerking

Wij vragen alleen om persoonsgegevens als wij die echt nodig hebben om u een dienst te kunnen leveren. We verzamelen ze op een eerlijke en wettige manier, met uw medeweten en toestemming. We laten u ook weten waarom we ze verzamelen en hoe ze zullen worden gebruikt.

Klantengegevens zullen in elk geval na een termijn van twee jaar na de beëindiging van de overeenkomst uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

Rechten

In overeenstemming met de de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt: - Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend. - Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen. - Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. - Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking. - Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld. - Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken.

Bij mogelijke schending van uw privacy staat het u vrij een klacht in te dienen bij: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel. 02 274 48 00 Fax. 02 274 48 35 E-mail: commission@privacycommission.be

Doorgifte en toegang aan derden

Wij delen geen persoonlijk identificeerbare informatie in het openbaar of met derden, behalve wanneer de wet ons hiertoe verplicht. behoudens de wettelijk verplichte melding van een positief testresultaat aan de geschikte overheidsinstantie. Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers en/of medewerkers.

Onze website kan links bevatten naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Wees u ervan bewust dat wij geen controle hebben over de inhoud en de praktijken van deze sites, en geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor hun respectieve privacybeleid.

Vragen

Uw voortdurend gebruik van onze website zal worden beschouwd als aanvaarding van onze praktijken inzake privacy en persoonlijke informatie. Als u vragen hebt over hoe wij omgaan met gebruikersgegevens en persoonlijke informatie, neem dan gerust contact met ons op.